תנאי שימוש באתר

אתר טבעונט מתבסס בחלקו הגדול על תוכן גולשים. כל כניסה ושימוש בפלטפורמה של האתר מהווה הסכמה של הגולש לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.
בתנאי שימוש אלו יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:
"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג ו/או יוצג באתר דרך קבע ו/או באופן זמני בכל מדיה שהיא ובכלל זה תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב'.
"האתר" /"מפעילי האתר"  - טבעונט וכל המועסקים על ידי החברה.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך.

1. הוראות כלליות:
מפעילי האתר מבהירים בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות קהילתיות, חברתיות ופרסומיות, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג מטעמם. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
האתר, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS). מפעילי האתר אינם אחראים לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, על אף שנעשים מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר.
חלק גדול מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, לרבות מומחים, ולפיכך אין למפעילי האתר כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע, וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

 
2. קניין רוחני וזכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' ( להלן ולעיל – "המידע") הינם בבעלות של מפעילי האתר או של המפרסמים בו, לרבות פרסומים מסחריים או קהילתיים, שחלקם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל סוגי המידע הינם קניינם של מפעילי האתר ו/או של צדדים שלישיים אשר פרסמו את את המידע ביוזמתם ובאחריותם. על מנת שמשתמש כלשהו יעשה כל שימוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בתמונות ו/או במלל ו/או במידע באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר או חוק הגנת הפרטיות עליו לקבל אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים. המשתמש מתחייב לא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 
3. אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 
בשום נסיבות לא תחול על מפעילי האתר או המפרסמים בו ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
מפעילי האתר אינם אחראים גם לכל נזק מכל סוד שהוא בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י מפעילי האתר. מפעילי האתר אינם אחראים למובא (תוכן החומר) בקישורים אלו. התחברות המשתמש לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
בעשותו שימוש באתר מסכים המשתמש שלא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי מפעילי האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנה אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה על ידי מפעילי האתר לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. 
בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר ואין מפעילי האתר נושאים באחראיות לכך. 
 
4. שימוש בפרטים
 
כל חומר אשר יועבר על ידי המשתמש לאתר בכל דרך שהיא יחשב כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המשתמש. מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש בחומר שישלח על ידי המשתמש לכל מטרה, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.
מובהר בזאת כי מפעילי האתר ישתפו פעולה עם כל רשות אכיפה ויצייתו לכל צו שיפוטי המורה להם לגלות את זהות של משתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.
 
5. חסימת האתר בפני משתמשים
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסרב להעניק גישה מלכתחילה לאתר זה או לכל חלק ממנו על פי שיקול דעתם הבלעדית וללא כל התראה מוקדמת.
מפעילי האתר יהיו רשאים לחסום לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, את הגישה לאתר במידה והמשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 
6. הפסקת פעילות האתר
מפעילי ו בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק בכל עת את פעילות האתר, והשימוש בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ובעליו בגין הפסקת פעילות האתר כאמור.
 
7. שונות
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר זה, על ידי עדכון האתר, מעת לעת, ובכלל זה, עדכון מבנה האתר, מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא צורך להודיע על כך מראש. אין ולא תהא למשתמש כל טענה או תביעה כלפי מפעילי האתר בגין שינויים כאמור, במידע באתר.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
הפעילות באתר זה, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

מודעות אחרונות שפורסמו באתר

סדנת יצירה וכתיבה אינטואיטיבית בטבע בטבעון

בכל יום שישי האחרון של החודש באוירה אינטימית ונעימה. אין צורך בנסיון קודם.

סדנת הכשרה להנחיה עם קלפי האגדה Legend of Life

ארגז כלים להנחיה מהאגדות 120 קלפים מוטיבים גלויים וסמויים, שמאפשרים ליצור תהליכי הנחייה מרתקים, שמאירים את המודע ומעוררים את הלא מודע. רעיון מוביל רעיון מתודולוגיה מודולרית ייחודית, שמאפשרת בקלות, ליצור שפע רעיונות במגוון נושאי תוכן ותחומי עניין. תופתעו לגלות פאזל של אפשרויות, עם צירופים ושילובים מלהיבים

רחל ברוך ממליצה : תחנת הקמח שער העמקים

טחנת הקמח קמה היא מרכז רב-תחומי ובין קהילתי לקידום יוזמות חדשניות בתחומי החינוך, התרבות, המלאכה, האקולוגיה, המדע, האירוח וההתפתחות האישית. המקום מחבר בין אינדיבידואלים, קבוצות וקהילות ויוצר בית עצמאי לתרבות אזרחית אלטרנטיבית בצפון שמאפשר במה למוזיקאים, אמנים ורקדנים להביא תרבות איכותית לעמק

מעגל הכרות חברתי לאנשים חדשים בטבעון והסביבה

מוזמנים למעגל הקשבה וארוחת ערב משותפת בשבת הקרובה ה-29.6.24 בשעה 18:00 המפגש ללא עלות. מוזמנים להביא מאכל לארוחה. נתראה במעגל.

כיוונון אנרגטי בעקבות ליקוי החמה סדנת מעברים קסומים וטרנסהילינג

סדנת מעברים קסומים וטרנסהילינג שישי 12/4/24 12:30 - 15:30 אולם תנועה, בית יסמין, שער העמקים יהושע מתרגל כוונה, רפואה סינית מ-1989, טרנסהילינג מ-1991, מעברים קסומים מ-1998. בסדנא נתרגל השקטה של הראש כדי להגיע למצב טרנס המאפשר שקט, הרפיה וריפוי. הסדנא תכלול התמתחויות, מתיחות, תרגילי תשומת לב, השרשה, מעברים קסומים, כניסה ויציאה מטרנס. עלות - 150 - מפונים וחיילים - 10 בלבד נא לאשר השתתפות בהקדם! תודה ולהתראות יהושע שלן 0507111856

הרשמו לקבלת עידכונים ומבצעים למייל